Libertus

Duurzame energie

Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik steeg van 3,8 procent in 2010 naar 4,3 procent in 2011. Dit komt door een toename van het verbruik van hernieuwbare energie maar ook door een daling van het totale energieverbruik.

Onder duurzame of hernieuwbare energiebronnen wordt verstaan de energiebronnen die niet uitputbaar zijn. Dit staat in schril contrast met fossiele energiebronnen die wel uitgeput kunnen worden. Onderstaand een overzicht van de niet-uitputbare energiebronnen die op aarde beschikbaar zijn:

 

Drijvende kracht achter de meeste duurzame energiebronnen is de zonnestraling die de aarde bereikt.

Bij burgers, organisaties en overheden is inmiddels een sterke ambitie aanwezig om de komende decennia het aandeel duurzame energie geleidelijk te laten toenemen. Hiervoor zullen een aantal knelpunten moeten worden overwonnen:

  • Kostprijs; nieuwe technologieën zijn in veel gevallen nog duurder dan de kostprijs van fossiele brandstoffen. Technologische ontwikkelingen moeten een verdere kostprijsdoorbraak mogelijk maken;
  • Beschikbaarheid; naarmate het aandeel van duurzame energiebronnen zoals wind en zon gaat toenemen wordt de noodzaak van energie-opslag ook steeds groter;
  • Ruimtebeslag; toepassing van duurzame energie vraagt om ruimte. Het ruimtebeslag moet concurreren met andere vormen van ruimtebenutting zoals landbouw, wonen, recreatie en natuur.

Er bestaan inmiddels vele vormen van duurzame energie opwekking. Sommige technologieën zijn verder ontwikkeld dan anderen. Bewezen technologie is een belangrijke voorwaarde voor het structureren en financieren van duurzame energie projecten.

Een projectteam onder leiding van Lex Hoogduin publiceerde in 2012 een onderzoek, in opdracht van Holland Financial Centre naar de Groene Investeringsmaatschappij; een revolverend fonds voor financiering van duurzame energieprojecten. Onderdeel van dit onderzoek was tevens een beoordeling van de diverse technologieën:

Subsidies

Hoewel het uitgangspunt van Libertus Energy Finance is dat een business model los van subsidies moet kunnen draaien wordt er natuurlijk wel gekeken naar de beschikbaarheid van subsidies. De brede subsidieregelingen zijn afgeschaft. Mogelijk dat gebruikers in aanmerking kunnen komen voor regionale subsidiepotten.

Voor informatie over rijkssubsidies raadpleeg: http://www.agentschapnl.nl/

CO₂  emissie rechten

In 1997 zijn in het zgn Kyoto Protocol afspraken gemaakt waarbij industrielanden zich hebben verplicht om in 2010 de uitstoot van broeikasgassen met tientallen procenten terug te dringen. Voor elk industrieland zijn nationale emissiequota vastgesteld. Een land kan deze quota verdelen tussen sectoren en bedrijven. Hierdoor kan handel in emissierechten ontstaan; een nieuw marktinstrument.

Certified Emission Reductions (CERs) zijn CO2 emissierechten die door de CDM Executive Board worden uitgegeven in het geval er emissiereducties plaats vinden bij CDM projecten die vallen onder het Kyoto Protocol. Industrieën die onder het European Emission Trading Scheme vallen kunnen deze rechten gedeeltelijk gebruiken om aan hun CO2 emissie verplichtingen te voldoen

Dit marktmechanisme is in 2005 van kracht geworden. Deze certificaten hebben een concrete financiële waarde en kunnen worden verhandeld op de ETS beurs in Londen.

Voor meer informatie over CO₂emissierechten raadpleeg: www.emissierechten.nl

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's