Waarom is duurzaamheid ook alweer belangrijk?

Onze kinderen vragen ons er steeds nadrukkelijker om. Er is daarvoor ook een directe maatschappelijke noodzaak.

In de periode 2010-2020 groeit de wereldbevolking jaarlijks met 1,1% terwijl het bruto nationaal product met 4,4% toeneemt (UN World Population Prospects). Het aanbod van natuurlijke grondstoffen kan deze vraag niet bijhouden. Al sinds de jaren ’80 is de ecologische voetafdruk van de mens groter dan de capaciteit van de aarde om deze aan te vullen. Vooral ook de emissie van CO₂ is sinds de industriële revolutie zeer sterk toegenomen.

Vanuit een economisch perspectief leidt de groeiende vraag naar grondstoffen tot hogere prijzen. In combinatie met het achterblijvend aanbod leidt de onzekerheid over de prijsontwikkeling tot een toename van de prijsvolatiliteit. Er treden daardoor steeds vaker prijsschokken op. In de media wordt hierover regelmatig gecommuniceerd.

De consumptie van grondstoffen neemt in de toekomst sterk toe. Binnen het energiegebruik neemt het gebruik van vooral de fossiele bronnen steen/bruinkool, gas en ruwe olie toe. Veel landen, waaronder Nederland, zijn voor hun energiebehoefte afhankelijk van de import van deze fossiele bronnen. Volgens Eurostat importeert de EU op dit moment meer dan de helft van de olie en gas uit politiek minder stabiele landen. In Nederland lag dat percentage in 2009 op 37% (vooral aardolie en steenkool). Naarmate in Nederland de gasvoorraad verder daalt zal ook de afhankelijkheid van andere landen verder toenemen.

De toename van het gebruik van grondstoffen heeft een tweetal negatieve gevolgen:

  • De uitstoot van broeikasgassen, vooral CO₂, zal waarschijnlijk stijgen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toenemende vraag naar elektriciteit
  • De grotere onzekerheid over de beschikbaarheid van energie kan een vertragend effect hebben op de economische groei. Het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische groei hinder zal ondervinden van de afhankelijkheid van de volatiele prijzen van fossiele energie. In het onderzoek van Holland Financial Center naar de Groene Investeringsmaatschappij wordt gesteld  dat een olieprijsverhoging van 10% leidt tot een verlies van 0,5% aan BNP

Om de genoemde negatieve gevolgen te mitigeren zijn drie maatregelen mogelijk:

  • Het besparen van grondstoffen door een effectiever en efficiënter verbruik (energiebesparing door bijv isolatie, toepassen LED, etc)
  • Het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals bijvoorbeeld gebruik maken van energie uit wind, zon en biomassa
  • Het hergebruiken van grondstoffen (recyclen), bijvoorbeeld glas, papier en plastic.

Gezien het grote aandeel van energie in de uitstoot van CO₂ en de ontwikkeling van de diverse technologieën is er vooral in Nederland nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie-opwekking (84% van de afvalstoffen wordt reeds hergebruikt).

Libertus Energy Finance stelt zich ten doel initiatieven te ondersteunen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie opwekking. Focus op de functie is hierbij essentieel.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

de afgelopen 15 jaar zijn de energieprijzen 3x sterker gestegen dan de inflatie.

Bron: CBS

Stroomprijzen - eindafnemers

Leveringsprijs obv 40.000 kWh per jaar (ex. BTW), bron CBS

X = Jaar, Y = €Cent / kWh

Grondstofprijzen

X = Jaartal, Y = Prijs in euro's

10 jaars rente NL staatsleningen

Ontwikkeling 10-jaars rente (in %)

X = Datum, Y = Rente percentage

CO₂ emissierechten

Ontwikkeling CO₂ markt

X = Datum, Y = Cer's